Warunki korzystania

Proszę uważnie zapoznać się z warunkami korzystania z witryny przed odwiedzeniem strony spainrealtygroup.com/pl SPAIN REALTY GROUP S.L. (dalej zwana „SPAINREALTYGROUP”, „my” lub „nas”) z adresem fiskalnym: ul. Maldonado, 40, 3-6, 03181, Torrevieja (Alicante), numerem rejestracji CIF – B54565395, jest właścicielem domeny spainrealtygroup.com/pl. Adres email, za pomocą którego Użytkownik może skontaktować się w razie potrzeby z witryną spainrealtygroup.com/pl (dalej zwana „witryną”), to spainrealtygroup@gmail.com

1. DOSTĘP DO WITRYNY spainrealtygroup.com/ru

Firma SPAINREALTYGROUP zastrzega sobie pełne prawo do odmowy lub zaprzestania dostępu do swojej witryny internetowej (spainrealtygroup.com/pl) i/lub świadczonych przez nią usług, zarówno na podstawie własnej decyzji, jak i na podstawie decyzji stron trzecich, bez uprzedniego powiadomienia, dla tych Użytkowników, którzy nie przestrzegają obowiązujących Warunków korzystania i/lub dodatkowych warunków wprowadzonych w miarę potrzeby.

2. INFORMACJE, ICH AKTUALIZACJA I POPRAWKI NA STRONIE

SPAINREALTYGROUP nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania witryny. SPAINREALTYGROUP ma prawo do wprowadzania zmian, edytowania lub usuwania treści ze swojej witryny w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia. Prawo to dotyczy także wszystkich aspektów witryny, w tym form dostępu, metod zbierania danych, wykorzystania stron o określonym celu, interakcji z mediami społecznościowymi lub materiałami reklamowymi i nie ponosi odpowiedzialności za takie zmiany. W przypadku wystąpienia błędów na witrynie, SPAINREALTYGROUP niezwłocznie podejmie kroki w celu ich naprawy.

3. PRAWA DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

SPAINREALTYGROUP jest właścicielem praw własności intelektualnej do swojej witryny internetowej, jej projektu, nawigacji, treści i innych elementów. Zachowujemy wyłączne prawo do korzystania z wymienionego wyżej w dowolnej formie, w tym do reprodukcji, dystrybucji, publicznego ogłaszania i przekształcania. SPAINREALTYGROUP posiada wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe, patenty i prawa własności intelektualnej lub komercyjnej do wszystkich treści, informacji i elementów dostępnych klientom, odwiedzającym i użytkownikom za pośrednictwem witryny internetowej (spainrealtygroup.com/pl). Dostęp do treści lub elementów witryny w żaden sposób nie uprawnia użytkownika do zmiany, reprodukcji, dystrybucji, wykorzystywania ani ujawniania treści lub elementów dostarczonych przez witrynę lub usługi osób trzecich, ani do uzyskania innych praw naruszających prawa właściciela. Z wyjątkiem sytuacji, gdy posiadasz pisemną zgodę SPAINREALTYGROUP, stanowczo zabrania się zmieniania, kopiowania, ponownego wykorzystywania, eksploatowania, reprodukowania, ujawniania, przekazywania lub dystrybucji jakiejkolwiek części lub całości treści witryny w celach komercyjnych lub publicznych. Użytkownicy i odwiedzający mogą korzystać z naszych treści informacyjnych, podając odnośnik do naszej witryny internetowej lub wskazując źródło informacji jako witrynę spainrealtygroup.com/ru, lub mogą udostępniać treść, zamieszczając odnośnik do naszej witryny internetowej. Kopiowanie i wklejanie treści witryny internetowej na inne strony internetowe lub blogi bez zgody SPAINREALTYGROUP i bez wskazania źródła (witryny spainrealtygroup.com/pl) jest zabronione.

4. JĘZYK

SPAINREALTYGROUP działa na 7 językach. Podczas odwiedzania witryny internetowej można wybrać preferowany język, a cała informacja na witrynie będzie wyświetlana w wybranej przez użytkownika wersji językowej. Komunikacja z klientami i wypełnianie formularzy internetowych będzie odbywać się w wybranym przez użytkownika języku.

5. WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

Jeśli zamierzasz jako użytkownik wyświetlać, drukować lub częściowo pobierać treść z naszej witryny, musisz przestrzegać następujących warunków: Dane i informacje uzyskane można wykorzystać wyłącznie do celów osobistych. Zakazane jest ich wykorzystywanie w mediach społecznościowych, na innych witrynach internetowych, platformach lub w mediach drukowanych. Wykorzystywanie treści witryny w celach komercyjnych, przekazywanie lub publiczne rozpowszechnianie bez uprzedniej pisemnej zgody SPAINREALTYGROUP jest surowo zabronione. Grafika, ikony lub obrazy ze strony internetowej nie mogą być wykorzystywane, kopiowane ani rozpowszechniane osobno od treści tekstowej lub pozostałych elementów wizualnych je towarzyszących. Żaden element treści witryny nie może być również zmieniany bez uprzedniej pisemnej zgody SPAINREALTYGROUP.

6. Odmowa odpowiedzialności i przypadki zwolnienia od niej dla
SPAINREALTYGROUP

a) Dostęp do witryny i jej treści SPAINREALTYGROUP stara się zapewnić odpowiedni dostęp do witryny i aktualizować informacje, ale nie gwarantuje braku błędów. Rozwiązujemy problemy związane z błędami, ale jeśli przyczyna nie zależy od nas, nie ponosimy odpowiedzialności. Każde nieuzasadnione wykorzystanie informacji na witrynie jest wyłączną odpowiedzialnością osoby, która z niej korzysta. SPAINREALTYGROUP nie ponosi odpowiedzialności za skutki lub szkody wynikające z takiego wykorzystania lub dostępu i ma prawo użyć środków ochrony prawnej przeciwko użytkownikom szkodzącym marce lub witrynie.
b) System komputerowy użytkownika i błędy bezpieczeństwa SPAINREALTYGROUP zapewnia techniczne zabezpieczenia i ochronę, ale nie gwarantuje braku wirusów ani szkodliwych komponentów. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy bezpieczeństwa ani szkody w systemie komputerowym użytkownika, które mogą być związane z wirusami lub nieaktualnym oprogramowaniem.
c) Zewnętrzne odnośniki i związane z nimi treści Witryna SPAINREALTYGROUP może zawierać odnośniki do stron internetowych osób trzecich związanych z naszą działalnością. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych witryn i nie gwarantujemy ich bezpieczeństwa. Jeśli uważasz, że treść na tych stronach narusza prawo lub prawa, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: spainrealtygroup@gmail.com. Rozpatrzymy Twoje zgłoszenie i podejmiemy odpowiednie działania. Jest to konieczne w przypadkach, gdy materiały lub działania:
• Sprzeczne z hiszpańskim prawem karnym;
• Zagrożenie porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu lub obronie narodowej;
• Naruszenie praw własności intelektualnej lub komercyjnej;
• Stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego, godności człowieka, zasady niedyskryminacji i ochrony zdrowia i dzieciństwa.

7. Odpowiedzialność i obowiązki użytkownika witryny

Użytkownik witryny zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:
• Przedstawianie prawdziwych informacji o sobie i nie używanie fałszywych danych.
• Nie umieszczanie treści zagrażających, oszczerstw, nieprzyzwoitych lub dyskryminujących.
• Nie rozpowszechnianie wirusów ani szkodliwych komponentów.
• Nie podejmowanie działań komercyjnych bez zgody SPAINREALTYGROUP.
• Nie wykorzystywanie informacji ze strony w celach komercyjnych bez zgody.
• Nie niszczenie, modyfikowanie ani blokowanie danych na stronie.
• Nie naruszanie praw własności intelektualnej osób trzecich.

8. Korzystanie z mediów społecznościowych

Nasza witryna wykorzystuje media społecznościowe (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, LINKEDIN i GOOGLE) do komunikacji z użytkownikami. Są to środki komunikacji z klientami, udzielania informacji i pomocy, a także umożliwiają bezpieczny dostęp do naszych usług. Obowiązują następujące zasady korzystania z mediów społecznościowych:
• Komunikacja na platformach społecznościowych musi być uprzejma i konstruktywna.
• Mamy prawo usuwać treści naruszające zasady, w tym oszczerstwa, dyskryminację, reklamę lub nieodpowiednie treści.
• Nasze konta w mediach społecznościowych nie są wykorzystywane do rozpatrywania spraw dotyczących praw ARCO lub skarg.
• Nie ponosimy odpowiedzialności za treści innych użytkowników.
• Publikacje użytkowników na naszych profilach w mediach społecznościowych mogą być przez nas wykorzystywane za zgodą użytkownika.
• Użytkownicy mogą udostępniać treść witryny poprzez media społecznościowe, zachowując prawa autorskie.

9. Okres obowiązywania i zakończenie warunków korzystania

Usługi i treści na witrynie są dostępne bez ograniczeń czasowych. Niemniej jednak SPAINREALTYGROUP może jednostronnie i bez uprzedniego powiadomienia zakończyć, zawiesić lub przerwać świadczenie usług internetowych lub dowolnej z usług, zachowując zgodność z odpowiednimi warunkami specjalnymi.

10. Zastosowanie przepisów prawnych

Postanowienia i warunki witryny podlegają hiszpańskiemu prawu i mogą być poddane rozpatrzeniu przez hiszpańskie sądy. Sądy i trybunały w Torrevieja mają kompetencję do rozstrzygania kwestii związanych z interpretacją, stosowaniem i przestrzeganiem warunków witryny, a także regulowaniem roszczeń wynikających z jej wykorzystania.